บุคลากร

ภาพสูทภาษาไทย_5923
                                                           ชื่อ – นามสกุล            สุดารัตน์    มณีพงษ์
                                                           ตำแหน่ง                    บรรณารักษ์
                                                           การศึกษา                   ค.บ.   (บรรณารักษ์ศาสตร์)
                                                                                            ศษ.บ  (สังคมศาสตร์)
                                                                                             ค.ม.   (การจักการคุณภาพ)
หน้าที่รับผิดชอบ
 1. กำหนดนโยบาย และวางแผนการดำเนินงานของหอสมุด
 2. บริหารงานบุคคล โดยจัดบุคลากรปฏิบัติงานตามความรู้ ความสามารถ รวมทั้งดูแล และอำนวยความสะดวกในการทำงานของบุคลากรในหอสมุด
 3. ดูแลอาคารสถานที่ของหอสมุดให้อยู่ในความเรียบร้อย
 4. ของบประมาณในการจัดซื้อหนังสือ วารสาร และหนังสือพิมพ์ของหอสมุด
 5. รวบรวมสถิติ และวิเคราะห์สถิติเพื่อประเมินความก้าวหน้าของห้องสมุด
 6. วิเคราะห์หมวดหมู่และทำรายการหนังสือใหม่
 7. ดูแลรับผิดชอบงานพัสดุของห้องสมุด เช่น เบิกจ่ายวัสดุ และครุภัณฑ์ของห้องสมุด ฯลฯ
 8. จัดทำเอกสาร และหนังสือราชการต่างๆของห้องสมุด

ภาพสูทเจ้าหน้าที่_2230

                                                     ชื่อ – นามสกุล            วรวรรณ สิทธิทัต
                                                     ตำแหน่ง                   เจ้าหน้าหอสมุดวิทยบริการ
                                                     การศึกษา                  ศศ.บ.   (สาสนเทศศาสตร์)
หน้าที่รับผิดชอบ
 1. ประทับตรา และลงทะเบียนหนังสือใหม่
 2. วิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือใหม่
 3. บริการยืม-คืนหนังสือ
 4. พิมพ์ และติดบาร์โค้ดหนังสือ
 5. จัดทำเอกสาร และหนังสือราชการต่างๆของห้องสมุด
 6. บริการถ่ายเอกสารแก่นักเรียน
 7. ดูแลรับผิดชอบงานพัสดุของห้องสมุด เช่น เบิกจ่ายวัสดุ และครุภัณฑ์ของห้องสมุด ฯลฯ
 8. ดูแลความเรียบร้อยภายในห้องสมุด
 9. หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

โฆษณา