ข้อมูลทั่วไป

หอสมุดวิทยบริการ โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”

เวลาทำการ   วันจันทร์ – วันศุกร์         เวลา 07.30 – 16.30 น

1.บริการศึกษาค้นคว้าจากระบบ Internet

2.บริการในการค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศ

ซึ่งจัดแบ่งออกเป็น 10 หมวดดังนี้
000-099         ความรู้ทั่วไป
100-199         ปรัชญา
200-299         ศาสนา
300-399         สังคมศาสตร์
400-499         ภาษาศาสตร์
500-599         วิทยาศาสตร์
600-699         วิทยาศาสตร์ประยุกต์
700-799         ศิลปะและการบันเทิง
800-899         วรรณคดี
900-999         ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์
ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจากหอสมุดวิทยบริการ
  1.มีสถานที่สำหรับศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
  2.ได้รับความบันเทิงจากการอ่าน
  3.รู้จักใช้หอสมุดตามระบบสากลนิยมและเป็นพื้นฐานในการใช้ห้องสมุด ระดับวิทยาลัย มหาลัยต่อไป
  4.ได้รับรู้ข่าวสารและเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน และนำประโยชน์จากการอ่านมาพัฒนาตนเองให้อยู่ในสังคม
     ได้อย่างดี และมีประสิทธิภาพ
ข้อบังคับการใช้บริการ Internet
 ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1.ลงชื่อเข้าใช้หน้าห้องและนั่งตามหมายเลขเครื่องของตนเอง
2.ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนใช้ หากพบว่าอุปกรณ์สูญหาย หรือคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
3.ห้ามเคลื่อนย้าย สับเปลี่ยน ดัดแปลงหรือถอดอุปกรณ์ใดๆของเครื่องโดยเด็ดขาด
4.หลังจากใช้คอมพิวเตอร์แล้ว ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และเก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อย
5.ไม่ส่งเสียงดัง หรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวนคนอื่น
โทษของผู้ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ 
          ครั้งที่ 1 ตักเตือน
          ครั้งที่ 2 ยุติการใช้งานทันที
          ครั้งที่ 3 ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้บริการตลอดภาคเรียนนั้นๆ
โฆษณา